Jenaplanschool Cleophas

24-3-2015

Afspiegeling van de stad

De Katholieke Jenaplanschool Cleophas in Utrecht is volgens directeur Frans van Noorden echt een kleurrijke school: "Ons streven is een afspiegeling te zijn van de stad Utrecht. Uitgaande van de Jenaplanvisie willen wij een school zijn waar samen leven en samen leren kan plaatsvinden en waar kinderen zelf verantwoordelijk kunnen zijn."

Cleophas hanteert als uitgangspunt dat ieder mens uniek is en een onvervangbare waarde heeft. Elk mens heeft het recht zijn eigen identiteit te ontwikkelen. De school draagt hieraan bij door met de kinderen te leren werken aan een samenleving waarin men elkaar respecteert, waarin men rechtvaardig met elkaar en met veranderingen omgaat. Vandaar dat wereldoriƫntatie het hart van het onderwijs is. Van Noorden: "Ons doel is kinderen helpen de wereld in al zijn facetten te leren kennen, zowel met hun hoofd als met hun gevoel. Dit vind je terug in alle vakken, maar het meest in aardrijkskunde, natuurkennis, geschiedenis, levensbeschouwelijke vorming en maatschappijleer. We werken in thema's die telkens een aantal weken in beslag nemen."

In de schoolgids van Cleophas staat het volgende over burgerschap: 'Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschapsvorming komt bij ons tot uiting in de wijze waarop wij als school invulling geven aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen kinderen en leerkrachten.' Kinderen hebben medezeggenschap via de kinderraad. Hoe werkt dat? Van Noorden: "Uit de groepen vier tot en met acht worden jaarlijks kinderen gekozen voor de kinderraad. Zij worden begeleid door een ouder. Ze denken en praten mee over zaken als een veilige omgeving, de inrichting van school en schoolplein, plagen en pesten en overblijven. Ze bedenken en organiseren activiteiten, zoals een inzamelingsactie voor het milieu, en bepalen het doel voor de sponsorloop. In de stamgroep dragen de leerlingen zorg voor hun lokaal. Iedere dag zijn er helpende handjes die de klas en de gang  in orde maken. Op het plein helpen kinderen afval  op te ruimen."

Indachtig de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs is er op Cleophas veel interactie tussen de verschillende leeftijdsgroepen. In de stamgroep leren oudere en jonge kinderen van elkaar en helpen ze elkaar. Er is vaak uitwisseling tussen de verschillende bouwen. Zo lezen  bovenbouwers voor in de onderbouw. Een ander Jenaplan-kenmerk is de sterke participatie van de ouders. Van Noorden: "Naast de reguliere voortgangsgesprekken met de ouders organiseert de school een aantal keren per jaar met OR en MR themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over sociaal emotionele ontwikkeling. Elk jaar is er op zaterdag een Cleodoedag voor alle ouders en kinderen. Dit is een braderie op het schoolplein, die ook een buurtfunctie heeft."

Cleophas doet dus veel aan actief burgerschap. Toch zou Van Noorden willen dat burgerschap een duidelijker zichtbare en meetbare positie krijgt in het onderwijs: "Burgerschap is niet expliciet zichtbaar in onze school. Wij weten dus ook niet waar wij staan met burgerschap. Wij meten enkel de sociale veiligheid. Viseon en Kijk zijn onze meetinstrumenten. Daarnaast hanteren wij nog een sociale veiligheidsvragenlijst en vullen diverse groepen een sociogram in. Wel kunnen we stellen dat de Jenaplan-identiteit van Cleophas zeer goed aansluit bij de doelen van burgerschap. Wij zijn er ook trots op dat wij ongevraagd van middelbare scholen terugkoppeling krijgen over de sociale en zelfstandige houding van onze leerlingen."