Meer over ... - basiswaarden en democratische rechtsstaat

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
ABD-les voor Actief Burgerschap en Democratie
Publicon
2013
​PO 6-8

Lesprogramma van twee of drie lessen (door externe docenten van Publicon) om kinderen te laten ervaren dat actief burgerschap het startpunt vormt van een democratische samenleving en hoe democratie werkt. Ze leren over draagvlak en vertegenwoordiging en wat een kinderwijkraad inhoudt. Ze gaan zelf aan de slag met ideeën uitwerken, debatteren en plannen maken. Wie dat wil kan zich opgeven voor de kinderwijkraad. Tijdens de derde les zijn er verkiezingen, waarbij op de plannen gestemd wordt.

​Actief-Democratisch Burgerschap
(voorheen 'De Deugdenboom')
2017
​PO 1-8

Deze stichting ontwikkelt lesmateriaal en geeft trainingen aan teams en leerkrachten over morele ontwikkeling en democratische vorming. Voor de onder- en middenbouw zijn lessen beschikbaar over een aantal fundamentele deugden die onze democratie schragen. Denk aan: beleefd zijn, moed, vriendelijkheid, volharding en verantwoordelijkheidszin. In de bovenbouw is er aandacht voor maatschappelijke thema's zoals 'vrijheid en respect' en 'democratie en dictatuur'. Ook worden lessen aangeboden over vijf wereldgodsdiensten. De kosten incl. training en begeleiding zijn eenmalig € 9,- per leerling en en jaarlijkse bijdrage van € 1,- per leerling. Meer informatie: actief-democratischburgerschap.nl

De Derde Kamer
Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, ProDemos
2014
PO 7-8

Het lesmateriaal van de Derde Kamer bestaat uit twee koffertjes. Het eerste deel behandelt de thema’s Prinsjesdag, Wie is de baas, Verkiezingen en Democratie. Het tweede deel gaat vervolgens wat dieper in op deze thema’s.
Iedere les (van ongeveer een uur) heeft dezelfde opbouw: een kort filmpje, een handboekje met informatie en vragen en een debatspel.
De filmpjes zijn te downloaden via de website www.derdekamer.nl


​De democratie en ik
Eenvoudig Communiceren
2018

​PrO​Werkboek over democratie: verkiezingen, koningshuis, Nederland in Europa, rechten en plichten als burger, volksvertegenwoordiging.
Geschreven in makkelijke taal. Maakt deel uit van de reeks: 'Mijn leven; zelf denken, zelf doen'. Met bijbehorend lespakket.
Dialoog als burgerschapsinstrument
Methodiekbeschrijving peer education voor tweedegraads lerarenopleidingen
SLO, Diversion
2015
Leraren in opleidingIn deze handreiking wordt beschreven hoe de peer education methodiek kan worden ingezet om concrete vragen, die leraren bezighouden over het aangaan van dialoog met leerlingen, te beantwoorden. Er wordt uitgelegd hoe je een gesprek over gevoelige burgerschapskwesties stapsgewijs kunt vormgeven.
Gastles en rechtbankbezoek
ProDemos
VOScholen kunnen een gratis gastles boeken om het bezoek aan de rechtbank voor te bereiden. De klas bezoekt een week later de rechtbank voor een politierechterzitting.
De gastles biedt activerende onderdelen. In het onderdeel 'Hoe lossen we dit op?' bespreken we de verschillende manieren die we in Nederland hebben om conflicten op te lossen. Een echte rechtszaak wordt nagespeeld. Tot slot bepaalt de groep de strafmaat.
Katern Verkiezingsproject
bij de Vreedzame School
CED
2017
​PO 8​Te downloaden lesmateriaal over democratie en democratische verkiezingen voor de Tweede Kamer. De twee lessen zijn bedoeld om de leerlingen inzicht te geven in de werking van de verkiezingen en de
democratische instituties die daarmee gekozen worden. Ze dienen ook als begeleiding bij het organiseren van
verkiezingen op school.
Kids4President
Kids4Dreams
​PO 5-8​Lessenreeks van tien lessen (van 60 min.) waarbij leerlingen onderzoek doen naar onze grootste politieke partijen en ons huidige politieke stelsel. Daarna richten ze hun eigen politieke partij op waarmee ze hun visie op de maatschappij en missie presenteren. Ze voeren campagne en houden een verkiezingsdebat. Het materiaal bestaat uit een handleiding en (kopieerbare) leerlingenmapjes. De school kan de leerlijn na aanschaf (eenmalig € 350,-) zelf uitvoeren of laten doen tegen een uurtarief.
​Kies voor Kids
Prodemos
2015
​PO 7-8Herzien lespakket van zes lessen, waarin wordt ingegaan op gemeentepolitiek, aan de hand van voorbeelden dicht bij huis. Als voorbereiding op deelname aan de Kindergemeenteraad. Dertig lesboekjes en een docentenhandleiding.
OK of niet OK? 
De Rolf groep
2014
PO 1-2Regels, normen en waarden zijn niet altijd en overal hetzelfde en verschillen ook nog eens van cultuur tot cultuur. Bij dit spel worden aan kleuters situaties voorgelegd die ze moeten beoordelen als wel of niet oké. De situaties kunnen besproken worden in de groep.
​Niet eerlijk
Auteursbond, sectie educatieve auteurs
2018
​PO 1-2​Educatieve parel 2018. Burgerschap in groep 1-2 van het basisonderwijs. Door overleggen en samenwerken worden kleuters zich er van bewust dat anderen anders tegen situaties aan kunnen kijken dan zijzelf. Gratis te downloaden: les, schema, situatiekaartjes en diploma.
​​Provinciale Statenverkiezingen in het nieuws 2019
Nieuws in de klas
2019
​VOMet dit gratis lesmateriaal volgen leerlingen de berichtgeving over de verkiezingen. Ze krijgen inzicht in de werking en procedures van de verkiezingen en de rol van de media hierin. De opdrachten maken leerlingen wegwijs in de berichtgeving over de provinciale politiek. ​Om deze te kunnen maken, zijn actuele nieuwsmedia onmisbaar. Basiskennis over politiek en staatsinrichting wordt als bekend verondersteld.
Recht voor jou VOWebsite met online lesmateriaal over de Rechtspraak in Nederland. Aan bod komen bijvoorbeeld: Wat is recht/rechtspraak? Wat is
democratische rechtspraak?; Wat doet een rechter?; Welke soorten recht zijn er?
Tien werkvormen over politiek: burgerschap in groep 7 en 8
ProDemos
2016
​PO 7-8​Boekje met tien activerende werkvormen over democratie en politiek. Elke werkvorm bevat een korte instructie met informatie over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal.
Werkvormenboekjes
ProDemos
​VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6

​Te Best of Prodemos: werkvormenboekjes met per boekje tien activerende werkvormen:
- over rechtsstaat
-
over de overlegeconomie
- over de democratie
- over staatsinrichting
- voor in de geschiedenisles
- voor het vmbo
Elke werkvorm is beschreven in een korte instructie met informatie over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal. Bij een aantal werkvormen zijn werkbladen toegevoegd of wordt verwezen naar de website van ProDemos.