Meer over ... - Europees en wereldburgerschap

4-12-2015
Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Aan de slag met de VN
ProDemos
2014
PO 7-8Digitaal materiaal waarbij leerlingen met elkaar in gesprek over de rol van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Aansluitend spelen de leerlingen een kennisquiz over de VN en Veiligheidsraad.
Day for Change Klasse! Actie voortgezet onderwijs, microkrediet op school. Stichting Day for Change
2012
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Actie waarmee leerlingen geld voor mensen in ontwikkelingslanden inzamelen. Leerlingen krijgen informatie over wereldburgerschap, microfinanciering, de (relatieve) waarde van geld en ondernemen. Vervolgens gaan ze met microkrediet van Day for change zelf aan de slag om met dit bedrag geld te verdienen voor microkredieten in ontwikkelingslanden.
EU-forum
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
2010
PO 7-8Website over de Europese Unie met gratis te downloaden leerstofvervangend materiaal voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, mens & samenleving, levensbeschouwing, kunstzinnige oriëntatie en natuur & techniek. En een twintigtal suggesties voor creatieve presentaties, van 'Maak een pamflet' tot 'Kwetter met Twitter'. In de 'Kaartenbak' zijn er kaarten van de EU en van alle afzonderlijke EU-landen.
Europa Journaal
Klasse TV
2012
PO 7-8Online lespakket met tweewekelijks actueel Europees nieuws. Doel van het lespakket is leerlingen te laten nadenken wat Europa voor hen betekent in het dagelijkse doen en laten. Onderwerpen zijn: Europese wetgeving, economie, milieu, burgerschap, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en sport. Journaals duren ongeveer 6 minuten. 
Nothing about us
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
2009
VSO
cluster 1,2,3,4
'Nothing about us' is een onderdeel van het project 'Gehandicapte jongeren actief als wereldburgers' van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD). In dit project worden gastlessen aangeboden over ontwikkelingslanden en de positie van mensen met een handicap in deze landen. De eerste vier lesuren gaan in op ontwikkelingssamenwerking, millenniumdoelen en mensenrechten in relatie tot gehandicapt zijn.
​Slow looking - Streets of the World
Liesbeth Breek
2019
​PO
VO
​Educatief pakket bij de foto's van Streets of the World (Jeroen Swolfs) waarbij de kijker wordt uitgedaagd om verder te kijken dan wat de ogen bij een eerste indruk waarnemen. Vijf onderdelen: van korte werkvorm tot langer project, zie Handleiding.  De foto’s belichten allerlei facetten van hedendaags wereldburgerschap; identiteit, diversiteit, klimaatverandering, globalisering, mensenrechten, vrede, conflict en mondiale betrokkenheid. De foto-expositie is ook te bezoeken. Met lesbrieven (PO en VO/MBO).

​Stuur je les op reis
Europese Commissie, vertegenwoordiging in Nederland
2017

​PO 1-8
VO

​Overzicht van (veelal gratis) lesmaterialen over Europa ter verrijking van de les. Bijvoorbeeld: Europese verhalenkoffer, EU-spel en Europees kinderpaspoort.
Vluchtelingen & Asielzoekers
Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) 2015
H 3-4
V 3-4
Lessenreeks over het thema vluchtelingen en asielzoekers. Het doel van de lessen is om leerlingen duidelijkheid te verschaffen hoe tegen de aanwezigheid van vreemdelingen wordt aangekeken. In het dagelijks taalgebruik worden de termen vreemdelingen, migranten, allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers en illegalen ten onrechte vaak door elkaar gebruikt. De reeks telt tien thema's, elk goed voor twee lesuren en een afsluiting.
Wereldburgers
KlasseTV
2007
PO 5-8

 

 

 
Digitaal lespakket wereldburgerschap. Het daagt leerlingen uit onderzoek te doen en een mening te vormen. Het accent van het pakket ligt op doen en ervaren. Thema's: migratie, mensenrechten, gezondheid, onderwijs en samen ondernemen.  Ontwikkeld in samenwerking met NCDO en Amnesty International.
Wereldburgers
NTR:Schooltv
2008
VMBO 3-4Schooltv-project over wereldburgerschap. Het is inzetbaar in de vakken aardrijkskunde, economie en maatschappijleer. Ieder van de drie uitzendingen gaat uit van één van de millenniumdoelstellingen. Aan de hand van concrete cases worden veelvoorkomende politiek-juridische aspecten en sociaal-economische situaties duidelijk gemaakt.
Wereldplaats
VO content
2012
VO 1-3Gratis online les. De wereld is dichterbij dan je denkt. Dagelijkse zaken (producten) zijn uit verre streken afomstig. Leerlingen maken een eigen wereldwandeltocht.

 

Contactpersoon