Meer over ... - sociale veiligheid en conflicthantering

4-12-2015

​​​​

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
Actieplan sociale veiligheid op school
PO-Raad, VO-Raad
2014
PO
VO
De PO-Raad en VO-raad hebben samen een plan van aanpak opgesteld om op korte termijn pesten te verminderen en te voorkomen.
Beertje anders
Weerbaar.info
2010-2015
PO 1-2Sociaal-emotionele ontwikkeling voor kleuters. Aan de orde komen sociaal-emotionele onderwerpen als normen en waarden, ruzie maken, plagen en pesten en een ander buitensluiten. Rondom pesten is een themapakket samengesteld 'Voorkom pesten'.
Danny, werkboek sociale vaardigheden op school
Eenvoudig Communiceren
2014
PRO
VSO-cluster 4
Aan de hand van elf korte verhaaltjes worden jongeren geconfronteerd met 'sociaal onwenselijk' gedrag.
Effectief werken met groepen, praktische tips voor wat je wel en niet moet doen met groepen
Panta Rhei
2015
PO
VO

Boek voor docenten basisscholen, voortgezet onderwijs en groepsleiders. Waar moet je rekening mee houden als je met een groep werkt? Het boek bevat een verzameling tips, do's en don'ts voor het werken met groepen.
Fair play
Anne Frank Stichting
2014

 
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Educatieve online game over discriminatie, om met leerlingen in gesprek te gaan over vooroordelen en discriminatie. Het spel daagt spelers uit om bewust na te denken over hun eigen handelen: welke rol neem jij aan op cruciale momenten?
Gedragen gedrag
Stichting School & Veiligheid
2014

 
PO 1-8
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Spel voor onderwijsteams om met elkaar in gesprek te komen over gedrag op school. Doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen. Het spel wordt gespeeld aan de hand van kaartjes die zijn ingedeeld in verschillende thema's zoals pesten, seksueel gedrag, school en privé, sociale media en diversiteit.
Lopend Vuurtje
Vrede begint bij jezelf en geef je door
World Peace Flame Foundation
2012

​PO 5-8​Lespakket met als thema 'Vrede' in brede zin: als rode draad door en voor onze multiculturele samenleving en als vrede in jezelf. Te downloaden Gids voor de leerkracht en Werkboekje.
Het beoogt een veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat in de klas te versterken. Er wordt ingegaan op vredestichters in de wereld en nodigt kinderen uit positieve contacten met elkaar aan te gaan. Bevat ook enkele verhalen en ontspanningsoefeningen om de eigen rust te behouden. Speciale aandacht wordt besteed aan het werken met vluchtelingenkinderen.
Onderzoek anti-pestprogramma's
Nederlands Jeugdinstituut
2015
PO
VO
Vanuit het Nederlands Jeugdinstituut zijn in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 61 anti-pestprogramma's' beoordeeld. De beoordeling staat gerangschikt in vier categorieën:
  1. Goedgekeurd
  2. voorlopig goedgekeurd
  3. vooralsnog afgewezen
  4. afgewezen.
Ontwikkeling in de groep, groepsdynamica bij kinderen en jongeren, tweede editie
Uitgeverij Coutinho
2017
PO
VO
Boek met theorie over groepsprocessen bij kinderen en jongeren, aangevuld met de praktische toepassing ervan aan de hand van voorbeelden en interventies. Doel is dat de docent groepsdynamische processen kan bijsturen en zo bijdraagt aan een goede ontwikkeling van de groep en de leerlingen afzonderlijk. Ondersteunende website met spel- en werkvormen en aanbevolen literatuur.
Respect, bijdragen aan sociale veiligheid op school
Respect Education Foundation
2014
​VO 1-2​Drie (gratis te downloaden) werkboeken met lessuggesties en opdrachten voor respect-educatie. De lessen beogen de sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en zo een positief klimaat in de klas te creëren.
Respectzone, bijdragen aan een veilige school
Respect Education Foundation
2014
​PO 1-8​Drie (gratis te downloaden) werkboeken met lessuggesties en opdrachten voor respect-educatie. De lessen beogen de sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en zo een positief klimaat in de klas te creëren.
Samen werken aan sociale veiligheid op school
Stichting School en Veiligheid
2015
PO
VO
Deze digitale handreiking (E-zine) geeft antwoord op de vragen: Hoe kan een school aan de slag met sociale veiligheid? Welke instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden hebben zij daarbij?
Sociale veiligheid in en rond scholen
ITS
2014
PO
VO
(V)SO
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de monitor Sociale Veiligheid uitgevoerd onder scholen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (v(s)o) en het Primair (Speciaal) Onderwijs (p(s)o). Deze monitor, wordt tweejaarlijks door het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, afgenomen.
Team Toppers, het Belbin teamrollenmodel voor kinderen en jongeren
Uitgeverij Pica
2015

PO 5-8
VMBO 1-4
H 1-5
V 1-6
Spelvorm om te werken aan talentontwikkeling en groepsvorming. Het spel is gebaseerd op het Belbin teamrollenmodel, een model uit de organisatiepsychologie. Doel is kinderen en jongeren inzicht te geven in hun eigen talenten en die van anderen met als insteek: iedereen doet ertoe!
TeamPlay met Belbin
TeamPlay
2018
​VO
MBO
​Combinatie van trainingen (voor docenten, mentoren of coaches), lessen en online tests waardoor leerlingen in het voortgezet onderwijs leren om op een positieve, constructieve manier samen te werken. Het lespakket bestaat uit zes lessen van 50 minuten voor leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4. En een uitbreidingsset van twee lessen voor leerlingen in 5 havo of 6 vwo. In het lesprogramma leren leerlingen elkaars verschillende kwaliteiten en behoeften herkennen en werken ze aan een imaginaire samenleving 'Happy island'.
Vriend & vijand
Critical Mass
2016
​VO
MBO
​Rondreizend, interactief project over sociale veiligheid. Moeilijke onderwerpen zoals discriminatie, pesten, buitensluiting, sociale invloed en conflictescalatie worden bespreekbaar gemaakt. Het bestaat uit vijf ‘confrontatiecontainers’, een schoolscan, een studiemiddag voor docenten en schoolleiding en aanvullend lesmateriaal.
Week van Respect
Respect Education Foundation
2016
​PO 6-8​Jaarlijkse campagne in de tweede week van november over respect, identiteit, tolerantie en actief burgerschap. Elk jaar is er een speciaal thema met bijbehorend lesmateriaal.
Welcome to my world, lessen voor de Week van Respect
Respect Education Foundation
2015
​VO 1-2​Lesbrief (gratis te downloaden) over respect en identiteit. Identiteit, tolerantie en actief burgerschap staan centraal in de lessen. Het materiaal is ontwikkeld in het kader van de Week van Respect in 2015.