Uitgelicht - sociale veiligheid en conflicthantering

4-12-2015

​​​​

Titel, uitgever, jaar van uitgaveDoelgroepOmschrijving
​Beste vrienden, beste burgers
CED-Groep
2011
​SO-cluster 3-4
VSO-cluster 3-4
​Methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap, bedoeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Aan de orde komen: het maken van keuzes, invloed uitoefenen, verantwoordelijk zijn, betrokkenheid tonen, samenwerken.
Dit materiaal is gerelateerd aan De Vreedzame School.
Gelukskoffer - lessen in geluk
2017

​PO 1-8​Methode voor persoonlijke ontwikkeling waarbij kinderen zichzelf en de ander leren kennen en vertrouwen, de basis voor een positief schoolklimaat (en daarmee sociale veiligheid). Bestaat uit koffertjes voor de kinderen, lesboekjes en software voor het digibord, aangevuld met een koffer met lesmateriaal voor de leerkracht. Zeven lessen in geluk met als thema's: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen, geluk doorgeven. Implementatietraining mogelijk.
Kanjertraining
2010-2014
PO 1-8
VO 1-3
'Kanjertraining' richt zich op het creëren van een veilig klassenklimaat en op het verminderen van emotionele problemen en gedragsproblemen.
Beoordeeld (en voorlopig goedgekeurd) anti-pestprogramma.
Proefschrift: Effects of Kanjertraining (Topper Training) on Emotional Problems, Behavioural Problems and Classroom Climate, Lilian Vliek (2015)
SLO analyse Burgerschapsvorming (2016).
SLO analyse seksuele diversiteit (2014). De analyseresultaten voor het onderdeel 'Max en seksualiteit' zijn te vinden vanaf pagina 29.
​Krachtenspel.nl
2018

​PO 5-8
VO
MBO
HBO

​Website met werkmateriaal Sociaal Emotionele Educatie (SEE). Het biedt materiaal voor een intergrale aanpak en preventie van sociale problemen zoals agressie, werkstress, intimidatie, verslaving, nepnieuws, vooroordelen, integratie, machtsmisbruik en verwarring. Het Krachtenspel-spel is een onderdeel van de website waar ook verhalen en activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn te vinden. Het materiaal is ook geschikt voor informele begeleiders en vrijwilligers.
Kwink, sociaal-emotioneel leren op school
Kwintessens NVZ Uitgeverij
2014

PO 1-8Online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Op de website Kwink op school is ook een wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording te vinden.

Leefstijl, sociaal-emotionele vaardigheden
Edu'Actief
2002-2013

PO 5-8
SBO
PRO
VO 1-6
VSO-cluster 3-4
Doel van de methode: het stimuleren van een gezonde ontwikkeling en het voorkomen van ongewenst gedrag.
SLO analyse Burgerschapsvorming (2016).
​​Praattoppers, verbeter de gespreksvaardigheden van kinderen met humor, spelletjes en complimenten 
De Filosofiejuf, Alles is rond
2018
​PO 4-8

​Methode waarmee kinderen leren op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Ze leren naar elkaar te luisteren, vragen aan elkaar te stellen, te redeneren en zich in een ander te verplaatsen. Gebaseerd op het principe van Tips en Tops.
Bevat 26 complimentenkaarten met daarin een spel voor elk van de 26 gespreksvaardigheden.

Taakspel
CED-groep
2007-2013
PO 1-8
SBO
VO 1-3
SO-cluster 3
VSO-cluster 3
Groepsgerichte aanpak om leerlingen spelenderwijs te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Er zijn varianten voor de verschillende doelgroepen.
Beoordeeld (en voorlopig goedgekeurd) anti-pestprogramma. In aansluiting hierop wordt het programma vanaf medio 2015 gedurende twee jaar wetenschappelijk onderzocht op zijn effect.
De Vreedzame School
CED-groep
2006-2015

 

 
PO 1-8
SBO
peuters

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Beoordeeld (en voorlopig goedgekeurd) anti-pestprogramma.
In 2015 is de map 'Werken aan Sociale Veiligheid' verschenen. Een extra handreiking om sociale veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en in te grijpen bij pestincidenten.
SLO analyse Burgerschapsvorming in leermiddelen primair onderwijs (2008)
De analyseresultaten van 'De Vreedzame School' zijn te vinden vanaf pagina 35.
Vriend & vijand in de klas
Critical Mass
2016
VO
MBO
Digitaal interactief schoolbreed project over sociale veiligheid op school. Het project stimuleert de actiebereidheid bij leerlingen, docenten en school-leidingen om sociale veiligheid op school te vergroten. Vier thema's (games): buitensluiten, ingrijpen, discriminatie, (cyber)pesten. Vijftien opdrachten en een onderzoek op school.