Voorwaarden MaS

26-2-2015

Als een stageplaats geschikt is bevonden voor maatschappelijke stage, is er nog een aantal voorwaarden om rekening mee te houden. Deze gaan bijvoorbeeld over de stageduur, de vorm en Arboregels.

Invulling en duur

Maatschappelijke stage is een mogelijk onderdeel van de 1.000 uur onderwijstijd die scholen invullen (maximaal 30 uur onderwijstijd). Scholen bepalen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma.

Maar let op: er is een verschil tussen onderwijstijd en schooltijd. De school bepaalt of de stage binnen of buiten schooltijd plaatsvindt. Het is ook aan de school om te beslissen in welk jaar zij de maatschappelijke stage aanbiedt aan leerlingen. Het is mogelijk om de uren die leerlingen stagelopen over meerdere jaren te verspreiden of over meerdere stagebieders. Het uitgangspunt is dat er wordt vertrouwd op de professionaliteit van de scholen om leerlingen een goede en bij de omstandigheden passende MaS aan te bieden. Leerlingen mogen als vrijwilliger blijven werken op hun stageplek als hun stage is afgelopen. Maar ze zijn dan geen stageleerling meer, maar vrijwilliger. De school is dan ook niet meer verantwoordelijk. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken.

Maatschappelijke stage voor leerlingen met bestaand vrijwilligerswerk

Leerlingen die al vrijwilligerswerk doen, kunnen dit inzetten als maatschappelijke stage. De school bekijkt samen met de leerling in hoeverre het bestaande vrijwilligerswerk kan meetellen voor (een gedeelte van) de uren die aan maatschappelijke stage worden besteed.

Stageovereenkomst is verplicht

Een stageovereenkomst is verplicht. In de overeenkomst moeten in elk geval de volgende punten staan:

  • Naam en contactgegevens van school, leerling, ouders en stagebieder
  • Duur van de stage: aanvang, einddatum en tijden van de activiteiten
  • Leeractiviteiten die de leerling bij de stagebieder gaat ontplooien
  • Begeleidingsafspraken
  • De regeling van de verzekering van de leerling
  • Handtekeningen van school, stagebieder en ouders

Onderwijsinspectie houdt toezicht

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op maatschappelijke stage. De Inspectie controleert of maatschappelijke stage in de schoolgids staat, of er een stageovereenkomst is en of leerlingen voldoende uren stagelopen. Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van maatschappelijke stage.

Arboregels van toepassing

Kinderen van 14 jaar en ouder mogen volgens de Arboregels stagelopen, zolang het gaat om licht, niet-industrieel werk. Leerlingen van 12 jaar mogen volgens de Arbeidstijdenwet (ATW) alleen binnen de school een maatschappelijke stage lopen. Lees meer over de Arboregels voor stages op rijksoverheid.nl

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De school is niet wettelijk verplicht om een stagebieder om een VOG te vragen, maar mag dit wel doen. Hier zijn kosten aan verbonden. Of een school dit doet wordt overgelaten
aan de inschatting van de school. De duurzaamheid van de relatie, de mate van één op één contact en afhankelijkheid tussen leerling en vrijwilliger kunnen hiervoor bepalend zijn. Een VOG geeft alleen inzicht in of desbetreffende persoon in de justitiële documentatie voorkomt ter zake een strafbaar feit. Dat kan zijn omdat de persoon verdacht is en tegen hem/haar een strafrechtelijk onderzoek loopt tot en met een seponering of een onherroepelijke veroordeling.

Contactpersoon